روش و نکات مصاحبه های شغلی دولتی و سولات و جواب آن ها در نظام جمهوری اسلامی ایران آپدیت شده برای دوران حاکمیت دولت 12 ام


ﺿﻤﻦ آرزوي سربلندي و موفقيت براي يكايك ﺷﻤادانشجويان و داوطلبيﻦ عزيز در ايﻦ جزوه گلچيني از مهﻤتريﻦ و كليدي تريﻦ مباﺣﺚ عقيدتي ،سياسي  و مﺴاﺋﻞ روز را كه در مﺼاﺣبه هاي دانشگاه هاي  استخدامي بيان ميشود اراﺋه نﻤوده ام .اميدوار هﺴتيم كه مﻄاﻟﻌه ي ايﻦ مﻄاﻟﺐ بتواند در افزايش اطﻼعات و بهبود عﻤلكرد ﺷﻤا مفيد واقع  ﺷود و ﺷﻤا نيز بتوانيد سهﻤي در ارﺋه ي خدمت به مردم و كشور عزيزمان ايران داﺷته باﺷيد هنگامي كه يك فرد براي مﺼاﺣبه دعوت ميشود  خيلي استر س و اﺿﻄراب ميگيرد و خيلي ها هم از مﺼاﺣبه ميترسند در صورتي كه در واقع مﺼاﺣبه هﻤانگونه كه از اسﻤش مشخﺺ است يه گفتگوي دو جانبه بيﻦ افراد است واسترس خاصي ندارد اما براي داﺷتﻦ گفتگويي موفق و خوب هﻤواره نيازمند دانش و اطﻼعات از پيش آموخته اي هﺴتيم كه بتواند به ما در امر مكاﻟﻤه و فنون آن به ما ياري رساند  و نتيجه ي گفتگوي ما را به ﺣد اعﻼي خود  برساند افتخار يافته ام بنده ي ﺣقير در هﻤيﻦ راستا نوﺷته اي ﺷامﻞ هﻤيﻦ مباﺣﺚ براي ﺷﻤا تهيه و تدارك ببينم و گامي در جهت رعايت ﺣقوق دانش آموزان و دانشجويان براي اﺷتغال بردارم انشاﷲ كه مثﻤر ثﻤر باﺷ د. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *